post

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ СМУЩЕНИЯ НА СЪНЯ

Според проведени напоследък изследвания, транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) показва обещаващ терапевтичен ефект при инсомния, синдром на неспокойните крака, както и при безсъние, асоциирано с епилепсия, депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD). Разстройствата на съня могат да бъдат както първични заболявания, така и последствия от различни други болести.

Прилагането на ТМС при разстройства на съня отваря възможността за нов, неинвазивен терапевтичен подход в тази област на медицината.

През последните няколко десетилетия ТМС се явява като потенциално важен терапевтичен инструмент за редица заболявания. Основна причина за използването на ТМС е поради това, че е неинвазивна техниика, при която се стимулира мозъчната кора, предизвиквайки се модулация на невроналната възбудимост. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) е способна да намали коровата възбудимост, когато се прилага ниска честота и да я повишава, когато се прилага висока честота. Съществуват заболявания, при които е налице промяна в коровата възбудимост – ето защо рТМС се доказва като надежден метод за подобряване на клиничната картина при тях. Някои разстройства на съня също се характеризират с промяна в коровата възбудимост. Поради тази причина, не е изненадващо, че рТМС се представя като ефективно лечение при такива страдания. В наши дни, при някои от най-често срещаните разстройства на съня може да се прилага рТМС. Още повече – при разстройство като депресията, която често се проявява с нарушения в съня, след прилагане на рТМС се подобрява както общата клиничната картина, така и съня, в частност.

Инсомнията се определя като невъзможност да се започне, поддържа и консолидира сънят, дори когато са налице всички подходящи условия. Налице са също дълги периоди на нощно будуване и недостатъчен сън. Според доклад на СЗО, инсомнията е разпространена по целия свят и засяга повече от 10 % от общата популация. В класификацията на инсомниите се включват множество подтипове и етиологични фактори. Инсомнията може да възникне като основно (първично) заболяване или да бъде последствие от различни заболявания, явявайки се един от симптомите в общата клинична картина на някои разстройства. Така или иначе, във всеки случай, появяването на безсъние е нещо, което сериозно нарушава качеството на живот на пациента и възпрепятства процеса на оздравяване.

При хората с безсъние се открива повишена възбудимост на нервните клетки. Тъй като ТМС многократно е доказала способността си да модулира възбудимостта на невроните, изследователите са предположили, че ТМС може да доведе до полезни ефекти при безсъние. Някои проучвания съобщават и за ефекта на ТМС върху различни състояния, свързани с инсомния. Лечение на подобни разстройства се предлага в Медицински център Интермедика, като са възможни както медикаментозни, така и немдеикаментозни методи, включително и ТМС. Такива страдания са депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), паническо разстройство (панически атаки, паник атаки), разстройства свързани със стрес и тревожност, зависимости и др.

Налице е консенсус относно прилагането на когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) при хронична инсомния. Правени са изследвания, сравняващи ефектите на КПТ, рТМС и хипногенни агенти върху съня. Според авторите, рТМС значително подобрява както дълбокия сън, така и REM (Rapid Eye Movement) при сравнение с КПТ и медикаменти. Твърде често инсомнията е част от по-комплексни клинични картини на други основни заболявания.

post

Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и телесното тегло

Ново проучване, проведено за изследване на ефекта на rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation, репетитивна транскраниална магнитна стимулация, рТМС) върху телесното тегло при пациенти показва статистически значимо намаляване на пристъпите на глад и на телесното тегло след проведен 4 седмичен курс.

Основен показател  за резултата е промяната на теглото в килограми от изходното ниво след 4 седмици. Вторичните показатели включват промени в антропометричните мерки, сърдечносъдовите рискови фактори, приема на храна и апетита.

Пациентите са разделени в две групи – изследвани лица и контролна група. Първата се състои от пациенти, които биват лекувани с репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS), а втората – от такива, които не са подложени на процедурата.

Участниците в групата, които са се подложили на rTMS показват значително по-голяма загуба на тегло от изходното ниво след четвъртата седмица.

В съответствие със загубата на тегло, има сериозно понижение на индекса на телесна маса (BMI) и на мастна маса след четвърта седмица в групата, лекувана с rTMS, в сравнение с контролната група .

След 4 седмици хората от групата на лечение с rTMS  консумират по-малко килокалории дневно спрямо тези от контролната група.

rTMS, приложена в определена зона на мозъка – левия дорзолатерален префронтален кортекс (DLPFC) – е ефективна при намаляване на приема на храна и улесняване на загубата на тегло при пациенти със затлъстяване.

Резултатите от това проучване показват, че rTMS може да бъде ефективна терапевтична възможност за борба с излишното тегло.

Методът не показва сериозни странични ефекти, ограниченията му за използване не са многобройни и се прилага в Медицински център Интермедика. Използва се и при депресия, тревожност, разстройства дължащи се на стрес, ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), безсъние и др.

post

Транскраниална магнитна стимулация (ТМС, TMS) при лечение на депресия

За страданието депресия и нейното лечение

Депресията е една от основните причини за инвалидизация, като в някои развити страни е водеща сред хората от 15 до 44 години. Налице са различни подходи за лечение на депресията, като на първо място, разбира се, трябва да се отбележат антидепресантите. Невинаги обаче, тези методи са ефективни – те не показват желания резултат при всеки от пациентите. Факт е, че немалка част (достигаща до две трети) от хората с депресия не отговарят на лечението с първия получен антидепресант. След двумесечно лечение, някои от симптомите остават налице при тези хора и всеки следващ медикамент е всъщност по-малко вероятно да помогне, в сравнение с предишния.

Съществуват, разбира се, и други възможности за хората, които не са отговорили адекватно на първоначално приложеното лечение. В рамките на няколко десетилетия, електроконвулсивната терапия, ЕКТ (или „електрошокова терапия”) бива златен стандарт за терапевтично резистентна депресия. Всъщност, ЕКТ все още се счита за най-ефективното лечение за това състояние и се използва редовно. За много хора с депресия обаче, ЕКТ се оказва твърде трудна за понасяне, имайки предвид страничните ефекти, касаещи паметта и когницията. За тези пациенти и за много други, които са имали неадекватен отговор на медикаменти , съществува по-нова и съвременна терапевтична възможност, която се нарича транскраниална магнитна стимулация.

Същност на ТМС

Транскраниалната магнитна стимулация или ТМС е неинвазивен метод на стимулация на мозъка. Апаратурата за ТМС функционира изцяло вън от тялото на човека и оказва влияние на активността на централната нервна система чрез излъчване на мощно магнитно поле към специфични зони на мозъка, които е известно, че са отговорни за депресията. ТМС не изисква анестезия (упойка), и е изключително добре поносима, в сравнение със страничните ефекти, често наблюдавани при ЕКТ. Най-честият страничен ефект е главоболието. ТМС не е подходяща за хора с епилепсия, данни за травма на главата и други сериозни неврологични болести, тъй като би могла да провокира гърчове при такива пациенти с тежки заболявания.

Ефективнотст на ТМС

Приблизително 50%-60% от хората с депресия, получили недостатъчен ефект от лекарства, получават положителни, клинично значими резултати от ТМС. Около 1/3 от тези пациенти стигат до пълна ремисия, т.е. премахване на симптомите им напълно. Важно е да се отбележи, че тези резултати, макар и окуражаващи, не са постоянни. Както при повечето други лечения за емоционални разстройства, рискът за възобновяване на симптомите е висок. Въпреки това, повечето пациенти, подложили се на ТМС, се чувстват добре месеци напред, след прекратяване на терапията, като средната продължителност на ефекта е малко над една година. Някои от пациентите решават да се върнат към последващи курсове на лечение с ТМС. За тези хора, които не отговарят на лечение с ТМС, ЕКТ би могла да е ефективна и си заслужава да се обмисли.

Прилагане на ТМС

ТМС е интензивен терапевтичен метод, при който сесиите се провеждат пет дни в седмицата за курс от няколко седмици. Продължителността на една сесия варира, в зависимост от вида на наличната в лечебното заведение апаратура. Първоначално, е необходима среща с лекар, след което пациентът се подлага на процедурата. Преценява се подходящият интензитет и анатомичната „мишена” – зоната, която ще бъде подложена на стимулация. Така се определя към коя точно част на мозъка да бъде насочена бобината за магнитна стимулация, тъй като това е индивидуално и се цели максимално адекватно стимулиране на конкретния пациент. С други думи, прави се преценка, за да се насочи бобината и да се стимулира областта, наречена дорзолатерална префронтална кора, която е от съществено значение при  депресивното разстройство. Макар и една сесия да е достатъчна, за да промени мозъчната възбудимост, обикновено не се забелязва подобрение през първите няколко седмици, а е необходимо да се натрупат достатъчен брой процедури.

Приложение на ТМС при други състояния

ТМС е широко изучавана при различни разстройства и направления, с надеждата, че ще даде шанс за лечение на различни неврологични разстройства, успокояване на болката, както и при рехабилитация, в допълнение към психиатричните разстройства. Съществуват множество клинични изследвания, проучващи ефективността на ТМС при състояния като детска депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), отказ от тютюнопушене, посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD).

ТМС в Медицински център Интермедика

В Медицински Център Интермедика се предлага това най-съвременно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства (паническо разстройство, генерализирана тревожност, фобии, разстройства, свързани със стрес, соматоформни разстройства, дисоциативни разстройства), обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения, деменция, зависимости. При нас са налице възможности за прилагане на медикаментозни и немедикаментозни методи на лечение, като освен ТМС, предлагаме и лечение чрез Транскраниална стимулация с постоянен електрически ток (tDCS). Центърът разполага с най-съвременната и уникална за страната апаратура за Транскраниална Магнитна Стимулация (ТМС), позволяваща алтернативно на лекарствената терапия лечение, като така се избягват тежки комбинации от медикаменти. Същевременно, методът дава възможност за услилване (аугментация) на ефекта на приеманите медикаменти. Методът се отличава с отлична поносимост, безопасност, без сериозни странични ефекти.

post

Натрапливостта е основна характеристика на ОКР

Обсесиите  и компулсиите са основните симптоми, проявяващи се при страданието обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР).

Обсесията е патологична, упорита, повтаряща се и неустоима идея, мисъл, съмнение, убеждение, образ или импулс. Тя не може да бъде елиминирана от съзнанието чрез логика или разсъждения. Пациентите с ОКР не само не могат да игнорират подобни натрапливи мисли, но влагат в тях по-друг, особен смисъл.  Най-често, те вярват, че мислите им могат да причинят вреда, обикновено на някой обичан от тях или уязвим човек. Те вярват също, че могат да възпрепятстват появата на нежеланото от тях събитие чрез извършване или неизвършване на определени действия. По този начин у тях нараства чувството за отговорност и последват прекомерни опити за избягване причиняването на вреда.

Компулсията (наричана още обсесивен ритуал) е повтарящо се, целенасочено действие, изпълнявано по стереотипен начин. Често представлява реакция на обсесията и цели да неутрализира дискомфорта или да предотврати определено заплашващо, нежелано събитие или ситуация. Въпреки това дейността или не е свързана по реалистичен начин с това, което е предназначено да неутрализира или предотврати, или е явно ексцесивна. Неуспехът да се извърши компулсивното действие повишава тревожността на пациента. В повечето случаи са налице множество натрапливости, които нерядко се променят с времето, но обикновено една или две са водещи. Болните с ОКР осъзнават ирационалността на своите натрапливости и ги възприемат като неприятни, мъчителни, макар и продукт на собствената им психика, т.е. те са его-дистонни. Независимо от това, те им се подчиняват след мъчителна борба между мотиви и противомотиви. Една от основните разлики между компулсиите и същите действия, извършвани от здрави индивиди, е в причината за тяхното завършване. Докато обичайно човек спира да мие ръцете си, когато види, че са вече чисти, то пациентът с натраплив страх от замърсяване преустановява това действие, когато  се почувства „добре”, независимо че вижда, че ръцете му вече са чисти. Често с времето компулсиите „спират да действат”  – извършването на ритуала може само за кратко да намали тревожността, но в дългосрочен план той увеличава честотата на обсесиите и подтиква към извършване на ритуалите отново и отново.  По този начин се получава порочен кръг.

Прочети още

post

Тревожност

УВОД

“Бог ни обръща от едно чувство в друго и чрез противоположностите ни учи, че имаме две крила , за да летим, а не едно.”
В древногръцката цивилизация се смятало, че човек има два ума. Елините забелязали противопоставяне между главата и сърцето, ума и душата, но не гледали на никое от тях като на по – извисено от другото. Макар да възхвалявали разума, логиката и емпиричното разбиране на нещата, те почитали и интуитивните, естетически и творчески форми на интелигентност. Елините вярвали, че изучаването на естествените явления /основата на науката, както я познаваме днес/ задоволява не само интелекта, но и душата и сърцето. Прочети още

post

Стрес

Стресът е динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност, възникващо под влияние на разнообразни стимули. Той е относително специфично реагиране, вследствие сложно взаимодействие между субекта и обкръжаващата го действителност при непосредственото отражение на стресогенната ситуация.

Основната тенденция на стреса е възстановяване на биологичното, психичното и социалното равновесие на личността. Основен фактор в борбата срещу стреса е личността и степента на нейната антистресова резистентност. Човек трябва да познава себе си и да прави реална оценка на условията в околната среда, като адаптира съответно поведението си, преценява възможностите си, ограничава ненужните амбиции, регулира изискванията на околните и избягва неадекватни ситуации. Това обаче не означава пасивност. Борбата срещу пречките и трудните ситуации води до усъвършенстване на личността, до натрупване на знания и опит, но всичко това трябва да се пречупва съобразно темпераментовите и личностните особености на индивида. Стресът в живота на човека е неизбежен, а в съвремието, факторите, предизвикващи стрес и кризисни състояния на личността, стават все по-многобройни и разнообразни. От друга страна, все повече се изясняват механизмите на развитие на емоционалния стрес и на различните стресови състояния, което би дало възможност за своевременни профилактични мерки, както и адекватно лечение на патологичните стресови състояния и последиците от емоционалния стрес.

post

Психологично консултиране

Психологическото консултиране (ПК) може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия). Като форма на психотерапия, в голяма степен то произтича от откритието, че начинът, по който се интерпретират определени значими събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен, т.е. да носи емоционална болка и страдание. Основното допускане при този модел на помагане е, че не самото събитие е травматично, а начина по който го възприемаме и мислим за него. Тази първоначална, спонтанна рефлексия, натоварена с прекомерни негативни значения, често е обект на ПК. Психологическото консултиране подпомага процеса на ново осмисляне и концептуализиране на събития и преживявания. ПК позволява на индивидите да открият смисъл на случващото се с тях, различен от първоначалния.

ПК е рамката, в която се търсят и намират обяснения на случващото се тук и сега, в която се търсят и намират отговори на въпроса защо нещата се случват по един или друг начин. Често тези обяснения и отговори се откриват в миналото.

ПК позволява да се формулира проблем на ниво, по-дълбоко от нивото на оплакванията и симптомите. Обикновено първоначалният фокус при ПК е около конкретен проблем или оплакване, който в хода на консултирането може да бъде преформулиран или изместен от друг – по-същностен или по-дълбок; ПК помага да се проумее и преживее случващото се на едно друго ниво и в една друга плоскост. Прочети още