post

Доц. Д-р Тони Дончев

Психиатър

Роден на 26.06.1968 г. в  гр. Свищов. Завършва медицина в София (1994 г.). Придобива специалност по психиатрия (1999г.). Работи като интерн в клиника по психиатрия на ВМА-София (1994 г.). Асистент (1995-2005 г.); Старши асистент (2005-2009 г.); главен асистент (2009-2011г.), а от 2012 г. до 2018 г. е началник на психиатрична клиника на ВМА. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2005 г. и е избран за доцент през 2012 г. Научен консултант на проект на МОН « ТЕМПС-А – клиничен инструмент за оценка на темперамент – Мемфис, Пиза, Париж и Сан Диего – стандартизация и апробация за България» - текущ. Ръководител на научен проект на МОН МУ – „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България” –приключил.

IPPHEC-Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis. Bulgaria Ministry of Health. 2009.

ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ” 2002 г. на научния колектив с ръководител д-р Тони Славчев Дончев „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България”.

Награда /грамота/ за постер на млад учен до 35г. – Международна научна конференция – Анкара 1998 г.

Практически упражнения по клинична психиатрия със студенти от магистърска програма по клинична психология.

Хоноруван преподавател в НБУ – магистърска програма: клинична психология – психоаналитична перспектива.

Лекции по психиатрия с магистри по психоаналитична психотерапия, West Deutche Academie, Mulheim, APICS – Lugano.

Лекции по психиатрия със студенти в магистърска програма по клинична психология.

Лекции по военна психиатрия с лекари, започващи работа в системата на МО.

Лекции по военна психиатрия с медицински състав, подготвян за участия в мисии.

Лекции по въпроси от организационната психология и професионално изпепеляване с лекари от Катедрата по здравен мениджмънт.

Лекции по психиатрия на студенти по медицина и по медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Тематични курсове (СДО).

Има над 40 научни публикации, една самостоятелна монография, участие в учебници и учебни помагала.

Този материал е публикуван в . Запазете този адрес.