post

Тревожност

УВОД

“Бог ни обръща от едно чувство в друго и чрез противоположностите ни учи, че имаме две крила , за да летим, а не едно.”
В древногръцката цивилизация се смятало, че човек има два ума. Елините забелязали противопоставяне между главата и сърцето, ума и душата, но не гледали на никое от тях като на по – извисено от другото. Макар да възхвалявали разума, логиката и емпиричното разбиране на нещата, те почитали и интуитивните, естетически и творчески форми на интелигентност. Елините вярвали, че изучаването на естествените явления /основата на науката, както я познаваме днес/ задоволява не само интелекта, но и душата и сърцето. Прочети още

post

Стрес

Стресът е динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност, възникващо под влияние на разнообразни стимули. Той е относително специфично реагиране, вследствие сложно взаимодействие между субекта и обкръжаващата го действителност при непосредственото отражение на стресогенната ситуация.

Основната тенденция на стреса е възстановяване на биологичното, психичното и социалното равновесие на личността. Основен фактор в борбата срещу стреса е личността и степента на нейната антистресова резистентност. Човек трябва да познава себе си и да прави реална оценка на условията в околната среда, като адаптира съответно поведението си, преценява възможностите си, ограничава ненужните амбиции, регулира изискванията на околните и избягва неадекватни ситуации. Това обаче не означава пасивност. Борбата срещу пречките и трудните ситуации води до усъвършенстване на личността, до натрупване на знания и опит, но всичко това трябва да се пречупва съобразно темпераментовите и личностните особености на индивида. Стресът в живота на човека е неизбежен, а в съвремието, факторите, предизвикващи стрес и кризисни състояния на личността, стават все по-многобройни и разнообразни. От друга страна, все повече се изясняват механизмите на развитие на емоционалния стрес и на различните стресови състояния, което би дало възможност за своевременни профилактични мерки, както и адекватно лечение на патологичните стресови състояния и последиците от емоционалния стрес.

post

Психологично консултиране

Психологическото консултиране (ПК) може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия). Като форма на психотерапия, в голяма степен то произтича от откритието, че начинът, по който се интерпретират определени значими събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен, т.е. да носи емоционална болка и страдание. Основното допускане при този модел на помагане е, че не самото събитие е травматично, а начина по който го възприемаме и мислим за него. Тази първоначална, спонтанна рефлексия, натоварена с прекомерни негативни значения, често е обект на ПК. Психологическото консултиране подпомага процеса на ново осмисляне и концептуализиране на събития и преживявания. ПК позволява на индивидите да открият смисъл на случващото се с тях, различен от първоначалния.

ПК е рамката, в която се търсят и намират обяснения на случващото се тук и сега, в която се търсят и намират отговори на въпроса защо нещата се случват по един или друг начин. Често тези обяснения и отговори се откриват в миналото.

ПК позволява да се формулира проблем на ниво, по-дълбоко от нивото на оплакванията и симптомите. Обикновено първоначалният фокус при ПК е около конкретен проблем или оплакване, който в хода на консултирането може да бъде преформулиран или изместен от друг – по-същностен или по-дълбок; ПК помага да се проумее и преживее случващото се на едно друго ниво и в една друга плоскост. Прочети още