post

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ СМУЩЕНИЯ НА СЪНЯ

Според проведени напоследък изследвания, транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) показва обещаващ терапевтичен ефект при инсомния, синдром на неспокойните крака, както и при безсъние, асоциирано с епилепсия, депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD). Разстройствата на съня могат да бъдат както първични заболявания, така и последствия от различни други болести.

Прилагането на ТМС при разстройства на съня отваря възможността за нов, неинвазивен терапевтичен подход в тази област на медицината.

През последните няколко десетилетия ТМС се явява като потенциално важен терапевтичен инструмент за редица заболявания. Основна причина за използването на ТМС е поради това, че е неинвазивна техниика, при която се стимулира мозъчната кора, предизвиквайки се модулация на невроналната възбудимост. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) е способна да намали коровата възбудимост, когато се прилага ниска честота и да я повишава, когато се прилага висока честота. Съществуват заболявания, при които е налице промяна в коровата възбудимост – ето защо рТМС се доказва като надежден метод за подобряване на клиничната картина при тях. Някои разстройства на съня също се характеризират с промяна в коровата възбудимост. Поради тази причина, не е изненадващо, че рТМС се представя като ефективно лечение при такива страдания. В наши дни, при някои от най-често срещаните разстройства на съня може да се прилага рТМС. Още повече – при разстройство като депресията, която често се проявява с нарушения в съня, след прилагане на рТМС се подобрява както общата клиничната картина, така и съня, в частност.

Инсомнията се определя като невъзможност да се започне, поддържа и консолидира сънят, дори когато са налице всички подходящи условия. Налице са също дълги периоди на нощно будуване и недостатъчен сън. Според доклад на СЗО, инсомнията е разпространена по целия свят и засяга повече от 10 % от общата популация. В класификацията на инсомниите се включват множество подтипове и етиологични фактори. Инсомнията може да възникне като основно (първично) заболяване или да бъде последствие от различни заболявания, явявайки се един от симптомите в общата клинична картина на някои разстройства. Така или иначе, във всеки случай, появяването на безсъние е нещо, което сериозно нарушава качеството на живот на пациента и възпрепятства процеса на оздравяване.

При хората с безсъние се открива повишена възбудимост на нервните клетки. Тъй като ТМС многократно е доказала способността си да модулира възбудимостта на невроните, изследователите са предположили, че ТМС може да доведе до полезни ефекти при безсъние. Някои проучвания съобщават и за ефекта на ТМС върху различни състояния, свързани с инсомния. Лечение на подобни разстройства се предлага в Медицински център Интермедика, като са възможни както медикаментозни, така и немдеикаментозни методи, включително и ТМС. Такива страдания са депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), паническо разстройство (панически атаки, паник атаки), разстройства свързани със стрес и тревожност, зависимости и др.

Налице е консенсус относно прилагането на когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) при хронична инсомния. Правени са изследвания, сравняващи ефектите на КПТ, рТМС и хипногенни агенти върху съня. Според авторите, рТМС значително подобрява както дълбокия сън, така и REM (Rapid Eye Movement) при сравнение с КПТ и медикаменти. Твърде често инсомнията е част от по-комплексни клинични картини на други основни заболявания.