post

Стрес

Стресът е динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност, възникващо под влияние на разнообразни стимули. Той е относително специфично реагиране, вследствие сложно взаимодействие между субекта и обкръжаващата го действителност при непосредственото отражение на стресогенната ситуация.

Основната тенденция на стреса е възстановяване на биологичното, психичното и социалното равновесие на личността. Основен фактор в борбата срещу стреса е личността и степента на нейната антистресова резистентност. Човек трябва да познава себе си и да прави реална оценка на условията в околната среда, като адаптира съответно поведението си, преценява възможностите си, ограничава ненужните амбиции, регулира изискванията на околните и избягва неадекватни ситуации. Това обаче не означава пасивност. Борбата срещу пречките и трудните ситуации води до усъвършенстване на личността, до натрупване на знания и опит, но всичко това трябва да се пречупва съобразно темпераментовите и личностните особености на индивида. Стресът в живота на човека е неизбежен, а в съвремието, факторите, предизвикващи стрес и кризисни състояния на личността, стават все по-многобройни и разнообразни. От друга страна, все повече се изясняват механизмите на развитие на емоционалния стрес и на различните стресови състояния, което би дало възможност за своевременни профилактични мерки, както и адекватно лечение на патологичните стресови състояния и последиците от емоционалния стрес.